2023-2024 DERS YILI HAZİRAN DÖNEMİ SORUMLULUK SINAV PROGRAMI HAZIRLANDI

2023-2024 DERS YILI HAZİRAN DÖNEMİ SORUMLULUK SINAV PROGRAMI HAZIRLANDI

24.05.2024 453

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU (HAZİRAN DÖNEMİ) SORUMLULUK SINAV PROGRAMI HAZIRLANDI

SORUMLULUK SINAVLARINDA UYULACAK KURALLAR:

1- Sorumluluk sınavlarında öğrenciler, daha önceden ilan edilen sınıflarda/salonlarda ve sıralarda sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

2- Sınava mazereti nedeniyle katılamayan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ders öğretmenleri tarafından İdarece belirlenen bir tarihte sınava alınacaklardır.

3- Sınav başlamadan önce öğrenciler, telefon, akıllı saat gibi vs. cihazlarını öğretmen masasında veya çantasında kapalı konumda bırakacaklardır.

4- Sınav esnasında üzerinde telefon veya bu tür cihazlar bulunan öğrencilere yönetmeliğin ilgili maddelerine göre "kopya çekme" ile ilgili disiplin işlemi uygulanacaktır.

5- Öğrenciler sınava, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları gereği; kendi kalem,silgi,kalemtraş gibi araç-gereç ve malzemeleriyle gireceklerdir. 

6- Sınav esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları gereği; öğrencileri kendi aralarında kalem,silgi vs, malzeme alış-verişi yapmayacaklardır.

7- Sınav başladığında sıra üzerinde sınav kağıdı, kalem ve silgi dışında herhangi bir eşya bulundurulmayacaktır.

8- Sınavı olmayan sınıf düzeyinde dersler programa göre devam edecektir.

9- Sınav yapılmasına engel bir durumun ortaya çıkması, herhangi bir nedenle idari tatil ilan edilmesi gibi, durumlarda sınav takvimi güncellenerek en kısa zamanda yeniden ilan edilecektir.

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI

MADDE 58- (1) (Değişik:RG-8/9/2023-32303) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu  başarı puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin (Değişik ibare:RG-15/11/2022-32014) ilk iki haftası, ikinci dönemin (Değişik ibare:RG15/11/2022-32014) ilk iki haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen (Ek ibare:RG-8/9/2023-32303) ve bir gözcü öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir. (Ek cümle:RG-2/9/2020-31232) Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir sınav salonunda sınava alınabilecek en az ve/veya en fazla öğrenci sayısı yeniden belirlenebilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir. (Ek cümle:RG-8/9/2023-32303) Bu şekilde yapılan sınavlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları farklı sınıf düzeyindeki aynı dersin sınavının çakışması durumunda öğrenciler söz konusu derslerden ayrı ayrı sınava alınır. ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

d) (Ek:RG-8/9/2023-32303) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı hâlde okula veya sınavlara katılımları sağlanamayan öğrenciler, sorumluluk sınavına girmek istediklerine dair yazılı taleplerini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeleri hâlinde sorumluluk sınavı planına dâhil edilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır. 

(4) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU
(HAZİRAN DÖNEMİ) 
SORUMLULUK SINAV PROGRAMIDIR: